KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) niniejszym przedstawiamy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które są zbierane i przetwarzane przez architekta wnętrz: Magdalena Tymcik-Kiedrowska („Administrator”) na skutek składanych przez Państwa zamówień, zapytań ofertowych, realizacji umów, a także w ramach innego korzystania przez Państwa z mojej strony internetowej www.tymcik-kiedrowska.pl , w tym zapisywanych w plikach cookies, oraz danych zbieranych podczas rozmów telefonicznych czy korespondencji e-mailowej (takich jak np: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane o lokalizacji).

 

  1. Administrator Danych Osobowych

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Magdalena Tymcik-Kiedrowska prowadząca Autorską pracownię projektowania wnętrz , pod adresem ul. Koralowa 3, 05-077 Warszawa, zarejestrowaną pod numerem NIP 9441432414 („Administrator”).

1.2. Administrator przetwarza Państwa  dane osobowe jako dane:

(i) osób fizycznych, (ii) reprezentantów oraz (iii) przedstawicieli podmiotów (w tym osób wskazanych do kontaktu z Autorską pracownią projektowania wnętrz), dla których świadczę usługi na podstawie stosownych umów,

(iv) osób fizycznych, których dane są przetwarzane w związku z prowadzeniem spraw Klientów Autorskiej pracowni projektowania wnętrz, w tym w szczególności: (v) pracowników Klientów Autorskiej pracowni projektowania wnętrz, (vi) kontrahentów Klientów Autorskiej pracowni projektowania wnętrz,

(vii) innych osób udostępniających swoje dane celem uzyskania ofert współpracy z Autorską pracownią projektowania wnętrz, jednorazowych wycen, dzieł itp.

1.3. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz w celu realizacji Państwa praw prosimy o bezpośredni kontakt z Administratorem, w tym w szczególności pod adresem mailowym: biuro@tymcik-kiedrowska.pl  

  1. Cel przetwarzania Danych Osobowych i podstawy prawne

2.1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie lub utrzymanie relacji w związku z działalnością prowadzoną przez Administratora, tj. świadczeniem usług projektowych oraz prowadzenie korespondencji i komunikacji służbowej z tym związanej. Przede wszystkim Państwa dane są wykorzystywane w celu zawarcia i właściwego wykonania umów o oświadczenie usług projektowych, które Autorska pracownia projektowania wnętrz zawiera ze swoimi Klientami.

2.2. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych a szczegółowe cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych kategorii osób są następujące:

2.2.1. dane osobowe Klientów Autorskiej pracowni projektowania wnętrz, osób działających w imieniu Klientów Autorskiej pracowni projektowania wnętrz oraz innych osób wskazanych do kontaktu w związku ze świadczeniem usług projektowych dla Klientów Autorskiej pracowni projektowania wnętrz

 – celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie usługi na rzecz Klienta autorskiej pracowni projektowania wnętrz, a podstawą prawną tego przetwarzania stanowią: (i) niezbędność do wykonywania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), (ii) niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym wynikających z przepisów dotyczących rachunkowości, podatków oraz archiwizacji danych i dokumentów, a także (iii) prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), w tym wykonanie określonych czynności (faktycznych i/lub prawnych) w związku ze świadczeniem usług projektowych na rzecz Klienta Autorskiej pracowni projektowania wnętrz, komunikacja służbowa, oraz ewentualnie dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

2.2.2. dane osobowe osób fizycznych, których dane są przetwarzane w związku z prowadzeniem spraw Klientów Autorskiej pracowni projektowania wnętrz

– celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonywanie usługi na rzecz Klienta Autorskiej pracowni projektowania wnętrz, a podstawą prawną tego przetwarzania stanowią: (i) niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym wynikających z przepisów dotyczących prawa budowlanego, oraz archiwizacji danych i dokumentów, a także (ii) prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), w tym wykonanie określonych czynności (faktycznych i/lub prawnych) w związku ze świadczeniem usług projektowych na rzecz Klienta Autorskiej pracowni projektowania wnętrz, komunikacja służbowa, oraz ewentualnie dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

2.2.3. dane osobowe innych osób udostępniających swoje dane celem uzyskania ofert współpracy z Autorską pracownią projektowania wnętrz, jednorazowych wycen, dzieł itp.

– celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest współpraca w związku ze świadczeniem usług na rzecz Klientów Autorskiej pracowni projektowania wnętrz, a podstawa prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), w tym obsługa Klienta Autorskiej pracowni projektowania wnętrz, utrzymanie relacji i komunikacja służbowa oraz cele marketingowe (wysyłka ofert oraz informacji handlowych Autorskiej pracowni projektowania wnętrz, w tym drogą elektroniczną) do chwili cofnięcia przez Państwa zgody lub wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu.

  1. Kategorie Danych Osobowych (dotyczy danych pozyskanych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą)

Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie danych: (i) dane identyfikacyjne, (ii) dane kontaktowe, (iii) dane dotyczące stanowiska służbowego, (iv) dane o reprezentowanym podmiocie i relacji z nim oraz (v) inne dane przekazane przez Klienta Autorskiej pracowni projektowania wnętrz, konieczne do świadczenia usług projektowych i utrzymywania relacji zawodowych, (vi) dane dotyczące zobowiązań.

  1. Odbiorcy Danych Osobowych

4.1. Państwa dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

4.1.1. podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

4.1.2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi księgowe, informatyczne, w tym dostawcom systemów i rozwiązań informatycznych,

4.1.3. innym podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych z prowadzoną działalnością (świadczonymi Klientom Autorskiej pracowni projektowania wnętrz usługami), w tym: biurom architektonicznym, projektantom branżowym, dostawcom i dystrybutorom wyposażenia, firmom kurierskim,

4.1.4. podmiotom, do których udostępnienie Państwa danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody.

  1. Przekazywanie Danych Osobowych do państwa trzeciego

5.1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

6.1. W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: (i) utrzymywania relacji, (ii) obowiązywania umowy/świadczenia usług lub do (iii) wycofania zgody, a po tym okresie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym dotyczące archiwizacji danych i dokumentów lub przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do upływu terminu ich przedawnienia.

6.2. Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście, jeśli są związane z przygotowywanymi przez Autorską pracownię projektowania wnętrz projektami objętymi jej prawami autorskimi.

  1. Przysługujące prawa

7.1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora:

(i) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

(ii) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

(iii) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,

(iv) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

7.2. Poza powyższymi przysługuje Państwu także prawo do:

(i) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

(ii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną Państwa sytuacją, na podstawie art. 21 RODO.

7.3. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.4. Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać wysyłając wniosek bezpośrednio na adres Administratora wskazany w punkcie 1.1. powyżej i na podane tam dane kontaktowe Administratora lub na adres mailowy: biuro@tymcik-kiedrowska.pl .

7.5. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 ).

7.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku niektórych osób (np. określonych w pkt 2.2.1. powyżej ) ich niepodanie, usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania może mieć istotny wpływ na możliwość świadczenia usług przez Autorską pracownię projektowania wnętrz i prawdopodobnie będzie skutkować uniemożliwieniem wykonania usług w sposób prawidłowy, lub znaczącym ograniczeniem odpowiedzialności Autorskiej pracowni projektowania wnętrz za zakres świadczonych usług.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

8.1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w  formie profilowania).

  1. Zasady podawania Danych Osobowych

9.1. Podanie danych osobowych osób wskazanych w pkt 2.2.1. powyżej stanowi warunek zawarcia  umowy z Autorską pracownią projektowania wnętrz. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Autorską pracownią projektowania wnętrz.

9.2. Podanie danych osobowych osób wskazanych w pkt 2.2.2. powyżej stanowi warunek pełnego świadczenia usług projektowych. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości pełnej realizacji umowy z Autorską pracownią projektowania wnętrz 9.3. Podanie danych osobowych osób wskazanych w pkt 2.2.3. powyżej może stanowić warunek współpracy z Autorską pracownią projektowania wnętrz. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych może być niemożność uzyskania ofert współpracy z Autorską pracownią projektowania wnętrz, jednorazowych wycen, dzieł itp.

9.4. Podanie danych osobowych, których obowiązek podania przewidują przepisy prawa jest obligatoryjne.

  1. Źródło pochodzenia danych (w przypadku danych zebranych nie bezpośrednio od osoby której dane dotyczą)

10.1. Jeżeli nie podali Państwo swoich danych osobowych bezpośrednio, Państwa dane osobowe zostały przekazane przez: (i) podmiot, w imieniu którego Państwo działają lub (ii) podmiot, który przekazał Państwa dane osobowe, jako niezbędne do utrzymania relacji z tym podmiotem lub dla celów świadczenia usług przez Autorską pracownię projektowania wnętrz na rzecz tego podmiotu.

 

Autorska pracownia projektowania wnętrz zapewnia, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są zawsze:

– zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

– zgodnie z niniejszą Klauzulą Informacyjną,

– w sposób umożliwiający zachowanie najdalej idącej poufności.